Projectsubsidie

In Roeselare worden er heel wat toffe initiatieven georganiseerd door enthousiaste buurtbewoners, die hun buurt nog leuker en aangenamer maken. Deze initiatieven wil Stad Roeselare zoveel mogelijk ondersteunen.

Om nog meer tegemoet te komen aan jullie toffe ideeën, wordt de subsidie Wijk in actie momenteel herwerkt Vanaf deze zomer maken we het nieuwe reglement bekend.

Iedereen Buurt

Op 5 maart 2020 vond 'Iedereen Buurt' plaats, een gespreksavond ingericht door Bewegen.Net waarop +/- een 40-tal wijk- en buurtcomités aanwezig waren. Er werden die avond 7 ronde tafels georganiseerd rond verschillende onderwerpen, waaronder 'Wijksubsidies'.

We zetten de voornaamste bedenkingen van die ronde tafel op een rij:

  • Basisondersteuning voor wijkcomités

De subsidie is gekend en wordt door de aanwezige wijkcomités jaarlijks aangevraagd.

Het criterium voor het bepalen van het subsidiebedrag steunt op het aantal huisbussen. Ook het aantal activiteiten zou een criterium moeten zijn voor het bepalen van het bedrag.

Financieel hebben veel wijkcomités het zwaar: sommige zoeken sponsoring, anderen leggen met privé middelen bij. Er is nood aan een budget: voornamelijk voor kleinere wijken zonder sponsors. De basisondersteuning mag aldus in geen geval wegvallen.

Een grote hap uit hun budget is het wijkkrantje, de flyer voor hun activiteiten en huur vergaderzaal.

  • Wijk In Actie

Slechts enkele gesprekspartners (van de ronde tafel) kenden de toenmalige subsidie ‘Wijk in Actie’. Met als gevolg dat weinigen gebruik maakten van deze vorm van subsidie.

‘Wijk in Actie’ was voor de meeste gesprekspartners te specifiek om te doen, waardoor ze er geen aanspraak op kunnen maken. Zo vormt bijvoorbeeld het criterium 'innovatief' een drempel.

Herziening wijksubsidies

Op basis van onder andere deze input en de voorbije ingediende Wijk in Acties, werd het systeem van Wijk in Actie herwerkt en de voorwaarden verbonden aan de basissubsidie voor Wijkcomités herzien:

De basissubsidie blijft behouden. Met deze basissubsidie willen we inspanningen van wijkcomités blijven belonen. Ze vormen een waardevol netwerk van sociale contacten in de buurt en hebben een signaalfunctie naar de stad i.f.v een leefbare en aangename leefomgeving.

Het criterium ' aantal huisbussen' blijft behouden.

Er wordt een extra financiële bonus toegekend aan wijk- en buurtcomités die een intensieve werking kennen (vb. op basis van het aantal activiteiten per jaar).

  • Wijk in actie

De subsidie Wijk in actie wordt opgenomen binnen het groter geheel van projectsubsidies (sport, cultuur, jeugd, …).

Deze is een projectsubsidies die wordt berekend aan de hand van een aantal criteria (vb. samenwerking, duurzaamheid, doelgroep, …). Op die manier trachten we uniformiteit en duidelijkheid te scheppen omtrent projectsubsidies voor alle sectoren en krijgen grotere projecten een extra financiering naast de basissubsidie.

Heb je nog opmerkingen of wil je nog iets kwijt rond de basissubsidie of de nieuwe projectsubsidie? Laat het ons weten via samenleven@roeselare.be